دکتر رویا رضایی موسس و مدیرعامل شرکت EDL کارگزار رسمی و بین المللی گمرکات بانوی کارآفرین نمونه سازمان ملل عضو کانون زنان بازرگان ایران عضو کانون مدیران صنایع و معادن ایران