حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل زمینی چیست؟ یکی از عواملی که منجر به افزایش حمل و نقل زمینی نسبت به سایر انواع…