شرکت حمل بین المللی بار هوایی EDL اکسپرس
دکتر سید مهدی سید میر

دکتر سید مهدی سیدمیر

دکتر سید مهدی سیدمیر دکترای مدیریت توسعه 

رئیس هیئت مدیره پست سریع هوایی EDL 

استاد دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی