حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی حمل و نقل دریایی یک صنعت عظیم برای حمل بار دریایی است که برای میلیون ها…